layoutWhite.jpgimg80img81img82

Druhy provozu

 

Při označení druhu provozu amatérské radiokomunikační služby není údaj o potřebné šířce kmitočtového pásma povinný.

Třída vysílání je povinný údaj a vyjadřuje se třemi za sebou jdoucími znaky.


První znak udává druh modulace hlavní nosné


A AM - dvojí postranní pásmo
B AM - nezávislé postranní pásmo
C AM - zbytkové postranní pásmo
D Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována amplitudové a úhlovou modulací, bud současně, nebo v předem stanoveném poradí
F FM - Frekvenční (kmitočtová) modulace
G Fázová modulace
H AM - jedno postranní pásmo, plná nosná vlna
J AM - jedno postranní pásmo, potlačená nosná vlna
K Sled impulzu modulovaných amplitudové
L Sled impulzu modulovaných v šířce / trvání
M Sled impulzu modulovaných v poloze / fázi
N Vysílání nemodulované vlny
P Sled nemodulovaných impulzu
Q Sled impulzu ve kterých je nosná vlna během periody impulzu modulována úhlovou modulací
R AM - jedno postranní pásmo, nosná vlna omezená nebo s proměnlivou úrovní
V Sled impulzu sestávající v kombinaci předcházejících nebo vytvořený jinými prostředky
W Případy nezahrnuté mezi výše uvedené, ve kterých se vysílání skládá z hlavní nosné modulované bud současně nebo v předem stanoveném poradí kombinací těchto způsobů: amplitudové, úhlovou modulací nebo impulsně
X Ostatní případy

 

Druhý znak udává povahu signálu modulujícího hlavní nosnou

 

0 Bez modulujícího signálu
1 Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci bez použití modulující subnosné
2 Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci s použitím modulující subnosné
3 Jediný kanál obsahující analogovou informaci
7 Dva nebo více kanálu obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci
8 Dva nebo více kanálu obsahujících analogovou informaci
9 Složená soustava zahrnující jeden nebo více kanálu obsahujících kvantovanou nebo digitální informaci a jeden nebo více kanálu obsahujících analogovou informaci
X Ostatní případy

 

Třetí znak označuje druh informace určené k přenesení

 

A Telegrafie (pro příjem sluchem)
B Telegrafie (pro automatický příjem)
C Faksimile
D Přenos dat, dálkové měření, dálkové ovládání
E Telefonie (včetně zvukového rozhlasu)
F Televize (obraz)
N Žádná informace
X Ostatní případy
W Kombinace předchozích případů

 

Příklady

 

A1 AM - nemodulovaná telegrafie
A1A AM - CW
A2 AM - klíčovaná telegrafie
A3 AM - telefonie, rozhlas
A3A AM - telefonie s jedním postranním pásmem s redukovaným nosným kmitočtem v rozmezí -16 až -26 dB
A3E AM
A3J AM - SSB
A3B AM - ISB (telefonie se dvěma nezávislými postranními pásmy)
A4 AM - faximilie (přenos statického obrazu)
A5 AM - televize
F1 FM - kmitočtová telegrafie s kmitočtovým zdvihem 500 Hz
F1D FM - GMSK
F2 FM - klíčovaná telegrafie
F3 FM - telefonie, rozhlas
F3D FM - FSK
F3E FM
F4 FM - faximilie (přenos statického obrazu)
F5 FM - televize
F1B FSK